Elektrownia Opole S.A.

Ochrona katodowa infrastruktury podziemnej

Zanim  Elektrownia Opole została oddana do użytku, ujawniły się pierwsze uciążliwe awarie korozyjne na podziemnych rurociągach wodnych. Ich przyczyną były kwaśne wody podskórne (praworzecze rzeki Odry), makroogniwa korozyjne pomiędzy różnymi obiektami podziemnymi oraz prądy błądzące upływające z zelektryfikowanej trakcji kolejowej.

Przed podjęciem decyzji o sposobie ochrony przeciwkorozyjnej obiektów została przeprowadzona wnikliwa analiza zagrożenia korozyjnego podziemnej infrastruktury elektrowni. Pobrane zostały próbki. Wykonano pomiary, zinwentaryzowano zagrożone obiekty. Stworzone zostały mapy przewidywanych zagrożeń korozyjnych. W rezultacie udokumentowanych wyników specjalistycznych badań korozyjnych określono potrzeby i zakres ochrony przeciwkorozyjnej.

Wnioski z badań wykorzystane zostały do zaproponowania systemów ochrony elektrochemicznej – techniki wykorzystującej do hamowania procesów korozyjnych stały prąd elektryczny. Do eliminowania prądów błądzących upływających z bocznicy kolejowej zastosowano unikatowe rozwiązanie – polaryzowane złącze szynowe. Do monitorowania skuteczności ochrony katodowej wdrożono korozymetrię rezystancyjną.

Ochroną katodową z zewnętrznym źródłem prądu zostały objęte wszystkie ważne zakopane rurociągi stalowe, tj. wody przeciwpożarowej, w tym wysokociśnieniowe, wody chłodzącej, wody zdekarbonizowanej, wody uzupełniającej do chłodni, wody uzdatnionej i surowej zasilającej różne urządzenia, wody pitnej oraz przesyłowe szlamu (w sumie ok. 40 tys. m).

System ochrony katodowej z zewnętrznym źródłem prądu obejmuje ponadto zbiorniki wewnątrzzakładowej stacji paliwowej, rurociągi zasilające wody surowej oraz uziemienia kratowe w miejscach połączeń bednarki w studzienkach rewizyjnych. Praktycznie cała zewnętrzna, kontaktująca się z ziemią, powierzchnia stalowa znajduje się pod kontrolą systemów ochrony katodowej. Zmniejszono szybkość korozji stali w ziemi do ok. 2–3 μm/rok.

Instalacje systemu ochrony katodowej podziemnej infrastruktury w Elektrowni Opole obejmują łącznie: 40 stacji ochrony katodowej i lokalnych układów anodowych, 127 stacji kontrolno-pomiarowych, 45 układów z magnezowymi anodami galwanicznymi oraz 2 polaryzowane złącza szynowe.

System jest od ośmiu lat systematycznie kontrolowany i serwisowany przez autorów wdrożonych rozwiązań technicznych. Najlepszym potwierdzeniem uzyskanej skuteczności działania ochrony katodowej jest praktycznie całkowite wyeliminowanie awarii podziemnej infrastruktury Elektrowni Opole, które w latach wcześniejszych stanowiły jeden z najbardziej dokuczliwych problemów dla służb eksploatacyjnych zakładu.

Wdrożony system był pierwszym w Polsce tak dużym zastosowaniem ochrony katodowej infrastruktury podziemnej na terenie zakładu przemysłowego. Obecnie taki system funkcjonuje już w Zakładach Chemicznych Police S.A., a kilka następnych jest w fazie badawczej i projektowania.