Innowacje w ochronie katodowej – dofinansowanie z Unii Europejskiej

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dofinansowanego przez Unię Europejską realizowana jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości praca  „Opracowa­nie nowych rozwiązań z zakresu aktywnych zabezpieczeń przeciwko­rozyjnych z wykorzystaniem ochrony katodowej w SPZP CORRPOL w Gdańsku”. Jej przedmiotem jest wykonanie trzech nowych urządzeń dla potrzeb ochrony przed korozją z wykorzystaniem technologii ochro­ny katodowej. Dwuletnia praca składa się z czterech etapów, z których ostatni zakończony ma być w roku 2013 wykonaniem i przetestowa­niem prototypów. Zakres pracy obejmuje opracowanie:

  • a) urządzenia pomiarowego skuteczności ochrony katodowej konstruk­cji podziemnych z ukierunkowaniem na ocenę prawidłowości pracy zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zbiorników gazu LPG – po­ trzeba opracowania takiego przyrządu wynika z konieczności jed­noznacznego dokumentowania jakości ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych zbiorników LPG w związku z możliwością przedłużenia przez Urząd Dozoru Technicznego okresu pomiędzy przeglądami technicznymi tych obiektów, czego warunkiem jest każdorazowo sprawnie funkcjonujący system ochrony katodowej każdego zbiornika.
  • b) inteligentnego drenażu elektrycznego do ochrony podziemnych konstrukcji przed prądami błądzącymi w sąsiedztwie zelektryfikowanych trakcji tramwajowych w miastach – realizacja koncepcji automatycznie działającego drenażu elektrycznego, samodzielnie dopasowującego parametry swojej pracy do aktualnego zagrożenia korozyjnego wywoływanego przez upływające z trakcji elektrycz­nych prądy błądzące, ma za zadanie wyeliminowanie wstępnej fazy badawczej i zaoszczędzenie czasu traconego na długie i uciążliwe pomiary terenowe, wyeliminowanie potrzeby angażowania specjali­stycznej kadry technicznej i w rezultacie optymalizację eksploatacji ochrony konstrukcji przed prądami błądzącymi przy jednocześnie znacząco obniżonych kosztach.
  • c) kompensatora do zwieracza wału napędowego jednostek pływają­cych automatycznie działającego urządzenia elektro-energetyczne­go niwelującego różnicę potencjałów pomiędzy kadłubem a wałem napędowym, którego zadaniem jest wyeliminowanie elektro-korozji łożysk i jednocześnie usprawnienie ochrony katodowej śruby okrę­towej, co przy dotychczasowych rozwiązaniach technicznych połą­czenia tych dwóch elementów („zwieraczy”, obracającego się wału i kadłuba) było trudne do osiągnięcia.
  • Zaplanowane prace przebiegają zasadniczo zgodnie z programem i opracowane urządzenia będą udostępnione do wykorzystania w roku 2014.